ഓട്ടോമെക്കാനിക്ക ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് 2018

img

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി - ജിയാങ്‌സി ചെചെംഗ് ഓട്ടോമെക്കാനിക്ക ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് 2018 ൽ പങ്കെടുത്തു!
സമയം: സെപ്റ്റംബർ 11-സെപ്റ്റംബർ 15,2018
ബൂത്ത് നമ്പർ: 10.1 ജി 50


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ -16-2018